UtbildningUtbildning

Utbildning och utveckling inom vårdyrken tar sin utgångspunkt i patientens totala behov. Utbildnings- och kursverksamheten vill förmedla olika kunskapsformer såsom goda fackkunskaper och goda kliniska och terapeutiska färdigheter. Färdigheter omfattar också utvecklingen av en god klinisk iakttagelseförmåga, förmågan till att på basis av en god självkännedom kunna anpassa sitt förhållningssätt till patientens behov och att utveckla förmågan till ansvarstagande, terapeutiska relationer och beslutfattande.

Utbildningen är integrativ och omfattar självklart sedvanlig praxis. Anpassad till behoven i de enskilda professionerna förmedlas färdigheter och kunskaper i de särskilda antroposofiska behandlingsmetoderna samt hur de kombineras med sedvanlig praxis på ett ansvarsfullt sätt. Examinering sker i form av skrivning, muntlig redovisning, praktiska examen och dialog med ansvarig utbildare.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, enskilt arbete och praktiskt övande, delvis också kontemplativa och meditativa inslag. Ett särskilt inslag är det konstnärliga. Dels behövs en förståelse för konstens roll i det terapeutiska arbetet som bäst uppnås genom egna erfarenheter, dels används det konstnärliga övandet ur ett pedagogiskt perspektiv för att utveckla kreativa förmågor. Kursplanerna bygger på steg och processer som möjliggör en fördjupning av kunskaper och färdigheter på det professionella planet och i berörda delar den personliga utvecklingen. De följer därmed principerna i Bologna modellen. De är alla godkända eller certifierade av respektive plattform inom den medicinska sektionen samt söker ett officiellt erkännande i sina länder.

Utbildningar

Utbildningar riktar sig till läkare, sjuksköterskor, terapeuter och andra medicinska professioner. För legitimerade yrken tillhandahålls utbildning som fortbildning. Kompetenskraven i antroposofisk medicin följer internationella kriterier och certifieras. För icke-legitimerade terapeuter finns några grundutbildningar i Sverige, andra utomlands.

Järna Akademi

Järna Akademi har som målsättning att erbjuda utbildning i antroposofisk medicin samt att erbjuda kursverksamhet till sjukvården och allmänheten. I första hand anordnas fortbildningskurser för läkare i samarbete med LAOM, sjuksköterskor i samarbete med SAL och tvärprofessionella kurser i samarbete med SAMT. Många av kurserna som anordnas för medicinska professioner hålls tillsammans med Stiftelsen Vidarkliniken. Järna Akademi anordnar också många andra kurser inom olika områden, t.ex. läkepedagogik, pedagogik mm.

Hemsida: www.jarnaakademi.se
Kontakt: Klicka här

Stiftelsen Läkeeurytmiutbildningen i Norden, LEU

Ändamålet är att utbilda läkeeurytmister i Norden. Utbildningen är på halvtid och ges i två fyraveckorsblock per år under tre år med inlagda praktikperioder under handledning Utbildningen förutsätter minst fyra års grundutbildning på heltid i eurytmi med diplom samt erfarenhet av arbete inom vården. Utbildningen förmedlar färdigheter inom läkeeurytmin genom erfarna läkeeurytmister och basmedicinsk kompetens genom legitimerade läkare. Utbildningen bedrivs inom ett internationellt nätverk och är godkänd av Medicinska Sektionen vid Fria Högskolan för Antroposofi i Dornach/Schweiz.

Hemsida: lakeeurytmi.se
Kontakt: Anita Jülke, Klicka här

Konstterapiutbildningen, KTU

Konstterapiutbildningen är en ideell förening.

Den erbjuder en bred konstnärlig och terapeutisk utbildning i målning, teckning och modellering. Utbildningen bedrivs på deltid motsvarande 50% och omfattar tre studiebundna år plus sex månaders praktik samt ett diplomarbete, alltså totalt fyra år. Basmedicinska kunskaper tillhandahålls av legitimerade läkare. Kursplanen innehåller också eurytmi och teoretiska studier. Målet är att ge den studerande en god konstnärlig och terapeutisk kompetens för ett självständigt arbete inom vården och i sjukdomsförebyggande aktiviteter. Utbildningen är medlem av den Europeiska Akademin för Konstterapi, samarbetar med den Medicinska Sektionen vid Fria Högskolan för Antroposofi vid Goetheanum i Schweiz, samt med Rudolf Steiner Högskolan i Sverige.

Hemsida: www.konstterapiutbildning.se
Kontakt: Mikaela Stenius, Klicka här

 

Kommentarer inaktiverade.