Antroposofisk medicinAntroposofisk medicin

Integrationen av själsliv och kroppsliv är en kärnfråga för den antroposofiska medicinen och grunden för en individualiserad behandlingsstrategi. Behandlingsmålen blir då också mer ambitiösa: de omfattar inte bara den aktuella biologiska delen av sjukdomen utan även dess uppkomst i hela människan. Sjukdomssynen blir mer dynamisk.

Detta synsätt stärker också patientens ställning och ansvar. Patientens egen berättelse och förståelse blir en viktig del i läkarens syn på sjukdomen; behandlingskoncept utvecklas alltid i samråd med patienten. Patienten förväntas att aktivt delta i sin behandling och läkeprocess vilket ofta upplevs som ett positivt steg i den personliga utvecklingen. Professionen förväntas kunna ge stöd i en mer djupgående process hos patienten.

Hälsa, sjukdom och läkemedel

Livet utspelar sig i rörelse i rum och tid. Ständigt uppstår sjukdomstendenser som i regel övervinns. Det vi kallar för hälsa är resultatet av ständigt rubbade och återvunna balanser i kropp och själ, däri består vårt liv. En lättare sjukdom kan innebära att balansen rubbas, men organismens egna resurser återställer den inom en viss tid. Vi kallar det för självläkning. Vid svårare sjukdomar finns också denna självläkningstendens, men nu räcker den inte till. Det behövs ”medicin”. En medicin kan ha olika ambitioner, t.ex. att döda bakterier, undertrycka en inflammation, ta bort smärta osv. En annan ambition är att noga förstå var självläkningen brister och försöka stödja den. Konventionella läkemedel kan åstadkomma mycket, men deras effekt beror alltid på att man påtvingar organismen en förändring i sin fysiologi. En komplettering är läkemedel som försöker stödja organismens egna ansträngningar till läkning. Deras effekt är alltså den stärkta självläkningen. Det är med detta syfte de kompletterande antroposofiska läkemedlen har utvecklats. Man ta vara på en del kunskaper inom den traditionella medicinen, men i allt väsentligt bygger utvecklingen och användningen av antroposofiska läkemedel på en ny, integrerad syn på den komplexa självläkningsförmågan. Läkemedlen består av komplexa substanser ur mineral- och växtriket samt även från vissa djur som bereds i speciella farmakologiska förfaranden och håller högsta kvalitet. Det är i det levandes rike som man kan finna en möjlighet att stimulera den bristande mänskliga självläkningsförmågan. Dessa läkemedel förskrivs av läkare tillsammans med nödvändiga konventionella mediciner och utgör då ett komplement. Läkaren tar ansvar för hela medicineringen.

Mer än läkemedel behövs

För att stödja patientens egna ansträngningar i en inre läkningsprocess erbjuds i regel både passiva och aktiva behandlingar, där läkaren arbetar samman med flera professioner: sjuksköterska, sjukgymnast, massör, badterapeut, dietist, läkeeurytmist, konstterapeut m.fl. Det är viktigt när man ser sjukdomen i den komplexiteten som den faktiskt innebär i en människas liv och för att uppnå en djupare läkning.

Kompetens

Antroposofisk medicin utövas av läkare, vanligen med specialistkompetens, sjuksköterskor, sjukgymnaster osv. För att utöva den kompletterande antroposofiska vården behövs en vidareutbildning enligt internationellt godkända riktlinjer med certifikat. Teamet kompletteras med fysioterapeuter och konstterapeuter. Även dessa har en internationellt godkänd utbildning med diplom/certifikat. Alla utbildningar är kvalitetssäkrade. Samarbetet mellan läkare och terapeuter sker i ett ordinationsförfarande där läkaren behåller behandlingsansvaret. Alla behandlingar dokumenteras och teamet har regelbundna möten med läkaren. På så sätt kan patienten känna sig trygg och uppleva att behandlingen är samordnad.

Pluralismen i medicinen

Den moderna människan vill ofta inte vara passiv mottagare av en standardiserad behandling. Man önskar en individanpassad behandling, dialog med professionen och möjlighet till egna val. Detta visar sig bl.a. i en globalt tilltagande trend att söka ”alternativa behandlingar”. Kanske är synsättet i den konventionella medicinen för smalt? Den antroposofiska medicinen önskar bidra med vidgade perspektiv med en förankring i den konventionella medicinen. Pluralism innebär inte bara tillgång till en mängd olika behandlingsmöjligheter utan också en öppning mot en mer omfattande förståelse av människan i hälsa och sjukdom inom den kliniska medicinen och inom forskningen.

Fria Högskolan för Antroposofi och den Medicinska Sektionen

Den Fria Högskolan för Antroposofi har sitt säte vid Goetheanum, Dornach Schweiz. Den grundades redan 1924 i samband med bildandet av Allmänna Antroposofiska Sällskapet som har uppgiften att stödja den. Initiativtagaren var Rudolf Steiner. Fria Högskolan vill bidra till att utveckla det själsligt andliga i människan och att forska i det. Detta sker utifrån de livserfarenheter som människor kan göra i alla livsområden, såväl som människa i allmänhet och inom det professionella livet. Det unika med Högskolan för Antroposofi är att den både ger metoder för en individuell utveckling som människa och vill verka för att skapa en mer mänsklig kultur på alla områden, dvs. bidra till fördjupning och förändring av det professionella livet. Snart visade sig detta i form av waldorfskolor, biodynamiskt jordbruk, en utvidgning av medicinen, en förnyelse av läkepedagogiken, konsten, en helt ny konstart, eurytmin växte fram. Högskolan vill alltså främja initiativ och skapande på alla områden utifrån den enskildes spiritualitet.

Högskolan är inte akademisk och vill inte konkurrera med det akademiska men väl befrukta det! Den bygger på det rent mänskliga och människans fria initiativförmåga.

Högskolan för Antroposofi är organiserat i olika sektioner motsvarande olika livsområden eller professioner. På denna hemsida refereras ofta till den Medicinska Sektionen som idag är ett stort globalt nätverk med en internationell samordning av verksamheter, utbildning och forskning inom det medicinska området. Där finns alltså många grupperingar som bl.a. arbetar med standards och guidelines för kvalitet, utbildning, samordnar forskning, anordnar konferenser m.m. Alla samordnas i ”Internationell Koordination Antroposofisk Medicin, IKAM.

Hemsida: www.medsektion-goetheanum.ch
Hemsida: www.antroposofi.info
Kontakt: Klicka här

Kommentarer inaktiverade.